Javni razpis fundacije marof za štipendije iz naslova spodbujanja in pomoči nadarjenim študentom pomurske regije

Fundacija Marof objavlja v skladu z 7. členom spremenjenega Pravilnika o podeljevanju štipendij Fundacije Marof nadarjenim študentom Pomurske regije, Javni razpis za štipendije iz naslova spodbujanja in pomoči nadarjenim študentom Pomurske regije za šolsko leto 2023/2024. Pravilnik je objavljen na spletni strani Fundacije Marof (http://fundacija.marof.eu), pod rubriko obvestila.

Vsebina javnega razpisa

Fundacija Marof razpisuje štiri štipendije za šolsko leto 2023/2024, za študente univerzitetne šole naravoslovno tehnične smeri. Razpisujejo se štiri štipendije za študij v Republiki Sloveniji oziroma za študij v tujini.

Višina treh štipendij znaša 400,00 EUR/mesec, višina ene štipendije pa znaša 500,00 EUR/mesec. Višjo štipendijo prejme kandidat z najvišjim povprečjem prejšnjega letnika študija.

Prosilci štipendij morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vpisani morajo biti najmanj v drugi univerzitetni letnik zahtevanih smeri
- imajo povprečje vseh ocen v predhodnem letniku vsaj 8,5
- so študentje Pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (UE M. Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona)
- niso zaposleni ali samozaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ.

Če se prosilec za štipendijo izobražuje v tujini, mora prošnji za štipendijo priložiti overilo, da se izobražuje v ustanovi, ki je po predpisih države akreditirana za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

Prosilci štipendij se na razpis prijavijo pisno z vlogo, k kateri je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
- kopijo osebnega dokumenta s sliko, ki vsebuje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO,
- davčno številko,
- številko osebnega računa,
- smer, vrsto in področje izobraževanja oz. izobraževalnega programa,
- letnik izobraževanja,
- podatki o morebitni predhodni štipendiji in sicer leto, v katerem je začel prejemati štipendijo, višino štipendije, status štipendista, mirovanje štipendijskega razmerja, prenehanje štipendijskega razmerja, način vračanja izplačanih štipendij,
- potrdilo o vpisu v naslednji letnik ter potrdilo o vseh opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu oz. ob zaključku izobraževanja potrdilo o opravljeni diplomi,
- življenjepis kandidata v formatu EUROPASS,
- motivacijsko pismo, ki naj vsebuje opis razlogov o tem, zakaj kandidat meni, da je ustrezen izbor, zakaj si želi štipendijo, kakšni so njegovi dosedanji dosežki, kako se vključuje v okolje, v katerih skupinah in društvih deluje, ali je športno aktiven, ali prostovoljec, ter vse druge relevantne informacije,
- dokazila o posebnih dosežkih v okviru že absolviranega časa študija (nagrade, pohvale, vidne uvrstitve na tekmovanjih, inovacije,..)
- drugi podatki, ki bi lahko vplivali na odločitve o podelitvi štipendije.

Prosilci štipendij naslovijo vloge z zahtevano dokumentacijo na upravni odbor Fundacije Marof, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota najkasneje do vključno 19.09.2023.